PRODUKCJA w skojarzeniu… – przyjazna środowisku naturalnemu, dzięki większej efektywności jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

Oddział Elektrociepłownia Gorzów w sposób skojarzony wytwarza dwa użyteczne produkty – ciepło i energię elektryczną. Ponadto w elektrociepłowni produkuje się wodę surową i wodę zdekarbonizowaną na potrzeby odbiorców lokalnych.

Produkowane w elektrociepłowni ciepło dostarczane jest do zakładów produkcyjnych i handlowych w najbliższym sąsiedztwie elektrociepłowni oraz do odbiorców komunalnych.

W roku 2017 Elektrociepłownia Gorzów wyprodukowała 1 808 406 GJ ciepła, z czego 92,13% stanowi ciepło wyprodukowane na gazie. Udział ciepła wyprodukowanego w kogeneracji stanowi 99,74% ciepła użytkowego produkowanego w Elektrociepłowni Gorzów.

Struktura produkcji ciepła w elektrociepłowni w roku 2017 przedstawiała się następująco:

  • woda grzewcza                          – 88,9% produkcji ogólnej ciepła,
  • para technologiczna 0,4 MPa       –  8,3% produkcji ogólnej ciepła,
  • para technologiczna 1,2 MPa       –  2,8% produkcji ogólnej ciepła.

Wielkość wyprodukowanej w roku 2017 w Elektrociepłowni Gorzów energii elektrycznej wyniosła 985 564 MWh, z czego 95,57% stanowi produkcja na gazie. Udział energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji stanowi 66,2% produkcji energii elektrycznej brutto.

   INFORMACJE  DLA ODBIORCÓW

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w roku 2017 zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 roku.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej, zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Oddział Elektrociepłownia Gorzów w 2017 roku

L.p. Źródło energii Udział procentowy (%)
1. Odnawialne źródła energii w tym: biomasa, geotermia, energia wiatrowa, energia słoneczna, duża i mała energetyka wodna 0
2. Węgiel kamienny 8,14
3. Węgiel brunatny 0
4. Gaz ziemny 91,83
5. Energetyka jądrowa 0
6. Inne – olej opałowy 0,03
Razem 100,00

2. Wykres kołowy Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej, zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Oddział Elektrociepłownia Gorzów w 2017 roku:

 

3. Informacje o miejscu, w którym są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów w 2017 roku.

L.p. Rodzaj paliwa CO2 (Mg/MWh) SO2 (Mg/MWh) Nox (Mg/MWh) Pył (Mg/MWh) Odp. Rad. (Mg/MWh)
1. Węgiel kamienny 0,951147 0,004606 0,001660 0,000421 0,000000
2. Gaz ziemny 0,289372 0,000008 0,000192 0,000002 0,000000
3. Olej opałowy 0,002751 0,000001 0,000006 0,000000 0,000000
Razem 0,318779 0,000211 0,000257 0,000021 0,000000

4. Informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej, zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów w 2017 roku:

L.p. Rodzaj paliwa CO2 (Mg/GJ) SO2 (Mg/GJ) NOx (Mg/GJ) Pył (Mg/GJ) Odp. Rad. (Mg/GJ)
1. Węgiel kamienny 0,119390 0,000578 0,000208 0,000053 0,000000
2. Gaz ziemny 0,078793 0,000002 0,000055 0,000001 0,000000
3. Olej opałowy 0,000211 0,000000 0,000001 0,000000 0,000000
Razem 0,082003 0,000047 0,000067 0,000005 0,000000
ecgorzow_site