Korzyści z podłączenia obiektu do ciepła sieciowego:

  • dostawa ciepła bez dodatkowych nakładów finansowych w czasie trwania umowy,
  • nie jest wymagana ze strony Odbiorcy-Użytkownika żadna dodatkowa obsługa, w przeciwieństwie do innych sposobów wytwarzania ciepła (kotłownie gazowe, olejowe, ogrzewanie elektryczne),
  • koszt jednostkowy wytworzonego przez nas ciepła jest niższy od kosztów wytworzenia ciepła z innych nośników energetycznych (gaz, olej, energia elektryczna),
  • odbiorca ciepła może przeznaczyć przyszłe wydatki związane z remontem, modernizacją lub wymianą źródła ciepła na inne potrzeby,
  • dostawa ciepła do sieci ciepłowniczej umożliwi utrzymanie komfortu cieplnego w pomieszczeniach Użytkownika przy jednoczesnym zminimalizowaniu opłat za pobrane ciepło,
  • ciepło z naszej sieci cieplnej jest przyjazne dla środowiska, gdyż nie powoduje u Odbiorcy dodatkowej emisji zanieczyszczeń,
  • zgodnie ze stawką opłat zawartą w obowiązującej Taryfie dla ciepła opłata ponoszona przez Odbiorcę ciepła za przyłączenie nie może być wyższa niż 25% nakładów inwestycyjnych przewidywanych na budowę danego przyłącza cieplnego.

Ponadto oferujemy:

  • wykonanie projektów przyłącza i węzła cieplnego na koszt naszego Oddziału,
  • fachową obsługę oraz stałą współpracę, która umożliwi realizację postulatów i potrzeb użytkownika.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.