Chcemy być postrzegani jako podmiot przyjazny dla środowiska naturalnego oraz społeczności miasta Gorzowa Wlkp. W związku z tym nieustannie prowadzimy wiele przedsięwzięć, które mają zapewnić nieograniczony  dostęp do ciepła na terenie całego miasta oraz poza jego granicami w poszanowaniu natury.

W Oddziale Elektrociepłownia Gorzów od początku 2014 r. rozpoczęły się prace związane z realizacją dwóch bardzo istotnych projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym:

  • budowa nowego bloku gazowo-parowego (nBGP),
  • oraz projekt Centrum, zakładający likwidację tzw. niskiej emisji.

Budowa nowego bloku gazowo-parowego o mocy netto 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych zakończyła się 2 lutego 2017 r. Stanowi on podstawowe źródło zasilania odbiorców w mieście w energię cieplną w wodzie grzewczej oraz parze technologicznej. Realizacja tego zamierzenia umożliwi zastąpienie przestarzałej części infrastruktury technicznej nowymi urządzeniami wytwórczymi, które spełniają restrykcyjne normy dopuszczalnych emisji. Blok stanowi niezależny, kompletny obiekt energetyczny, wyposażony we wszystkie niezbędne dla jego prawidłowej pracy systemy. Charakteryzuje go wysoka sprawność wytwarzania energii elektrycznej, duża niezawodność eksploatacyjna, mały stopień oddziaływania na środowisko, w tym wyraźne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki, pyłu, tlenków azotu i brak odpadów paleniskowych.

Projekt Centrum to wspólne przedsięwzięcie Miasta Gorzowa Wlkp. i Oddziału Elektrociepłownia Gorzów w ramach programu WFOŚiGW o nazwie: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Program pilotażowy „KAWKA”. Jego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez likwidację wysokoemisyjnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną (piece kaflowe, c.o. etażowe) na obszarze o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń – dzielnicy Nowe Miasto w Gorzowie Wlkp. Jest to obszar wpisany do rejestru zabytków, o gęstej wielorodzinnej zabudowie, ogrzewanej indywidualnie, zamieszkałej przez ok. 8 tys. mieszkańców.

W ramach projektu planuje się rozbudowę sieci ciepłowniczej, wybudowanie przyłączy i podłączenie ponad 300 budynków wielorodzinnych do miejskiego systemu ciepłowniczego zasilanego przez Elektrociepłownię Gorzów. Podłączenie nowych odbiorców ciepła w historycznej części miasta może spowodować wzrost zamówionej mocy cieplnej o 26,8 MW.Planowane zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na rok 2017.Podstawowym celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście poprzez obniżenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych do otoczenia.

Efekty ekologiczne projektu:

  • zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5 o 160,9 Mg/rok,
  • zmniejszenie emisji pyłu PM 10 o 169,8 Mg/rok,
  • zmniejszenie emisji CO2 o 17 416 Mg/rok.

W 2016 roku zakończył się drugi etap realizacji Projektu, w ramach którego do  miejskiego systemu ciepłowniczego przyłączonych zostało 170 obiektów mieszkalnych, zlokalizowane w śródmieściu Gorzowa Wlkp. W tym celu zbudowano 6700 m sieci i przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych oraz zamontowano 170 kompaktowych węzłów cieplnych. W roku 2017 w ramach realizacji trzeciego etapu Projektu CENTRUM planowane jest włączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego 69 szt. budynków mieszkalnych. W celu ich podłączenia planujemy wykonać około 3000 m sieci i przyłączy cieplnych oraz zamontować 69 w pełni zautomatyzowanych kompaktowych węzłów cieplnych w poszczególnych obiektach.

W Oddziale Elektrociepłownia Gorzów w fazie przedinwestycyjnej są ponadto trzy projekty, których realizacja zapewni utrzymane na niezbędnym poziomie potencjału wytwórczego elektrociepłowni oraz znacząco poprawi efektywność energetyczną i ekonomikę wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Projekty te to:

  • budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej,
  • modernizacja gospodarki wodnej,
  • budowa wodnego akumulatora ciepła.

Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej (nKSR) pozwoli utrzymać na niezbędnym poziomie potencjał wytwórczy w elektrociepłowni. Realizacja tego zadania inwestycyjnego wymagana jest przede wszystkim ze względu na konieczność zastąpienia wyeksploatowanych urządzeń  technologii węglowej nowoczesnymi urządzeniami spełniającymi aktualne normy środowiskowe. Kotłownia pełnić będzie głównie rolę szczytowego źródła ciepła, dodatkowo będzie źródłem rezerwowym dla bloków gazowo-parowych. Budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej pozwoli na  wyeliminowanie węglowej technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Elektrociepłowni Gorzów.Zabudowa nKSR umożliwi zaprzestanie używania węgla kamiennego, czego skutkiem będzie rekultywacja składowisk popiołu. Obecnie w PGE Energia Odnawialna trwają prace nad budową kilku instalacji elektrowni słonecznych (PV). Elektrociepłownia Gorzów jest na liście potencjalnych lokalizacji i trwają aktywne starania, aby jedną z lokalizacji było składowisko popiołu w naszym Oddziale.

Najważniejszym zadaniem modernizacyjnym w obszarze zabezpieczenia produkcji to przeprowadzenie modernizacji gospodarki wodnej. Zakres przedsięwzięcia będzie obejmował wprowadzenie nowej technologii demineralizacji wody, ze względu na używaną, przestarzałą oraz przewymiarowaną technologię, sterowaną ręcznie i powodującą duże zużycie chemikaliów. Spodziewane efekty modernizacji gospodarki wodnej to automatyzacja procesów, zmniejszenie zużycia chemikaliów oraz ilości ścieków zasolonych, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów wytwarzania oraz negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Zadaniem wodnego akumulatora ciepła będzie gromadzenie i wydatkowanie energii cieplnej w wodzie gorącej. Podstawowym elementem akumulatora będzie zbiornik przepływowy, który okresowo będzie ładowany ze źródła ciepła poprzez podawanie wody gorącej do jego górnej części i odbiór wody schłodzonej z jego dolnej części.

Budowa wodnego akumulatora ciepła daje wyliczalne obecnie następujące korzyści biznesowe:

  • zmniejszenie kosztów eksploatacji kotłów rezerwowo-szczytowych i kosztów eksploatacji drugiego bloku energetycznego poprzez możliwość opóźnienia czasu ich uruchomienia. Przy nagłych spadkach temperatury zewnętrznej w nocy możliwe będzie wykorzystanie ciepła zmagazynowanego w akumulatorze ciepła;
  • zmniejszenie kosztów pompowania wody sieciowej poprzez wykorzystanie ciepła zgromadzonego w akumulatorze ciepła umożliwi optymalizację pracy sieci cieplnej i zmniejszenie przepływów wody sieciowej.

Uzasadnienie techniczne budowy akumulatora ciepła to poprawa optymalizacji pracy źródła i sieci ciepłowniczej oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostawy ciepła sieciowego. W przypadku awarii któregoś z urządzeń wytwórczych możliwy będzie pobór ciepła do sieci cieplnej z akumulatora ciepła.

Efekty projektów inwestycyjnych

Projekty mają zapewnić nie tylko bezpieczeństwo w zakresie zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb odbiorców ciepła miasta Gorzowa, ale będą również projektami rozwojowymi, przynoszącymi wzrost wartości Spółki PGE GiEK SA. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi wzrost zdolności wytwórczych elektrociepłowni przy jednoczesnym wzroście efektywności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, wynikającym ze stosowania zawansowanych i wysokosprawnych technologii przy jednoczesnym spełnieniu wymagań ochrony środowiska, jakie zapewnia wytwarzanie energii ze spalania gazu.Ponieważ Elektrociepłownia Gorzów jest jedynym scentralizowanym dostawcą ciepła dla miasta, zrealizowanie ww. inwestycji spowoduje, że miasto Gorzów Wlkp. zyska niezawodne i ekologiczne źródło energii. Planowane inwestycje zapewnią bezpieczeństwo nieprzerwanej dostawy ciepła przy zachowaniu konkurencyjnych cen.