Emisja pyłów i gazów w 2017 roku kształtowała się na następującym poziomie:

 

  • emisja pyłów: 26,9 Mg
  • emisja dwutlenku siarki: 286,3 Mg
  • emisja tlenków azotu: 345,5 Mg
  • emisja tlenku węgla: 42,4 Mg

Oddział Elektrociepłownia Gorzów posiada trzy Pozwolenia Zintegrowane:

  • dla instalacji spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Energetyków 6,
  • dla instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Energetyków 6,
  • dla instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zlokalizowanej w m. Janczewo gm. Santok.

Od lat w Oddziale prowadzone są inwestycje mające ograniczyć niekorzystne oddziaływania zakładu na środowisko naturalne. W 1999 roku został uruchomiony pierwszy w Polsce blok gazowo-parowy, który znacząco wpłynął na poprawę jakości powietrza w Gorzowie Wlkp. W roku 2016 wycofano z eksploatacji dwa kotły węglowe a na początku roku 2017 oddany został do użytkowania nowy blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 138 MWe, oznaczony jako ECIII. Dzięki uruchomieniu nowego bloku i ograniczeniu pracy bloku węglowego, znacząco spadła emisja do powietrza dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz tlenków azotu.

W latach 2014-2017 nasza elektrociepłownia wraz z  Miastem Gorzów zrealizowała bardzo ważny dla miasta Gorzowa Wlkp. Projekt Centrum, którego podstawowym celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście, poprzez obniżenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych do otoczenia np. przez stare piece kaflowe. Projekt dofinansowywany ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

 

 

Na poniższych wykresach zobrazowano zanieczyszczenia emitowane w 2017 roku z bloków ECI, ECII oraz ECIII w porównaniu z dopuszczalnymi standardami:

 

 

 

ecgorzow_site