Odpady paleniskowe powstałe w wyniku energetycznego spalania węgla w jednostce ECII składowane były na własnym składowisku popiołu i żużla w Janczewie, natomiast osady podekarbonizacyjne powstałe w procesie uzdatniania wody powierzchniowej składowano na składowisku "namułów" przy elektrociepłowni. Na składowisku w Janczewie oraz składowisku "namułów" w Gorzowie Wlkp. prowadzono monitoringi lokalne obejmujące:

  • pomiary jakości wód podziemnych;
  • badania jakości gleb;
  • pomiary wielkości opadu atmosferycznego;
  • pomiary osiadania powierzchni dna składowisk oraz ich zapełnienie.

Składowiska eksploatowane są zgodnie z zatwierdzonymi przez Marszałka Województwa Lubuskiego instrukcjami prowadzenia składowisk.

W roku 2017 badania składowisk nie wykazały negatywnego wpływu na środowisko.

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych w 2017 roku wyniosła:

  • odpady paleniskowe: 9,042 tys. Mg (uwodnienie 50%);
  • osady z dekarbonizacji wody (namuły): 1,468 tys. Mg (uwodnienie 50%).

Ilości wytworzonych odpadów przemysłowych, w porównaniu do roku 2016 zobrazowano na poniższym wykresie.

 

 

ecgorzow_site