2017 Realizacja III – ostatniego etapu Projektu Centrum – podłączenie 66 obiektów mieszkalnych do miejskiego systemu ciepłowniczego. Zakończenie realizacji całego Projektu Centrum.
Przekazanie do eksploatacji nowej jednostki wytwórczej – bloku gazowo-parowego.
 
2016 Realizacja II etapu Projektu Centrum – podłączenie 170 obiektów mieszkalnych do miejskiego systemu ciepłowniczego.
2015 Realizacja I etapu Projektu Centrum – podłączenie 74 obiektów mieszkalnych do miejskiego systemu ciepłowniczego.
2014 Rozpoczęcie budowy nowego bloku gazowo-parowego.
Rozpoczęcie wspólnie z Miastem Gorzów realizacji Projektu Centrum, zakładającego likwidację niskiej emisji.
 
2013 Podpisanie umowy na budowę bloku gazowo-parowego w Oddziale Elektrociepłownia Gorzów pomiędzy PGE GiEK SA a Siemens Sp. z o.o. oraz umowy na dostawę gazu do nowego bloku pomiędzy PGE GiEK SA a PGNiG SA.
2011-
-2012
Zmiany organizacyjne oraz uspójnienie ładu organizacyjnego w ramach grupy PGE GiEK SA.
2010 Odkupienie przez PGE pozostałych akcji naszej spółki należących do Skarbu Państwa.
Odsprzedaż spółek-córek PRR „Energerem” Sp. z o.o. oraz PRR „El-Gor” Sp. z o.o. firmie Energoinstal SA z Katowic.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o. wchodzi w struktury PGE Elektrociepłowni Gorzów SA.
PGE Elektrociepłownia Gorzów SA wchodzi w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA i staje się jednym z 11 oddziałów spółki.
2008 Wycofanie z eksploatacji turbozespołu TC 30/5.
2007 Elektrociepłownia „Gorzów” SA weszła w skład PGE Polska Grupa Energetyczna. Wybudowanie i oddanie do eksploatacji elektrofiltru dla kotła OP-140, (inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
 
2006 Rozpoczęcie procesu nieodpłatnego wydawania akcji spółki uprawnionym pracownikom. Odkupienie akcji spółki PEC Gorzów Sp. z o.o. od Energo-Utech SA, tym samym nasza spółka stała się stuprocentowym udziałowcem gorzowskiego PEC-u.
2005 Dostosowanie systemu zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy do wymagań opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny – najnowszych wydań norm PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N 18001:2004.
2004 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, opartego na Systemie Zarządzania Jakością (zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2000), Systemie Zarządzania Środowiskowego (zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:1998) oraz Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (zgodnie z normą PN-N 18001:1999). Otrzymanie certyfikatów potwierdzających stosowanie w naszej spółce metod zarządzania zgodnych z międzynarodowymi standardami.
2003 Oddanie do eksploatacji magistrali ciepłowniczej, łączącej Elektrociepłownię z Osiedlem Staszica.
2002 Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
2001 Zakup 60% udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  w Gorzowie Wlkp.
1999 Oddanie do eksploatacji pierwszego w Polsce zespołu gazowo-parowego.
 
1997 Rozpoczęcie budowy zespołu gazowo-parowego oraz powołanie spółki-córki Przedsiębiorstwo Robót Remontowych „Energorem" Sp. z o.o.
1996 Podpisanie kontraktu na realizację pod klucz pierwszego w Polsce zespołu gazowo-parowego z ABB Zamech oraz powołanie pierwszej spółki-córki Przedsiębiorstwo Robót Remontowych „El-Gor" Sp. z o.o.
1994 Przekształcenie Elektrociepłowni Gorzów w spółkę akcyjną Skarbu Państwa oraz rozpoczęcie procesu wewnętrznej restrukturyzacji.
1993 Wyodrębnienie Elektrociepłowni Gorzów ze struktur Zakładu Energetycznego w samodzielne przedsiębiorstwo.
1977 Uruchomienie drugiego bloku węglowego – ECII.
 
1973 Rozpoczęcie IV-go etapu rozbudowy o kocioł wodny i dwa kotły parowe prod. Rafako oraz dwa turbozespoły kondensacyjne prod. Zamech-Elbląg.
1967 Połączenie Elektrowni Gorzów z Zakładem Energetycznym Gorzów oraz rozpoczęcie III-go etapu rozbudowy, obejmującego m. in. turbozespół przeciwprężny prod. Zamech-Elbląg.
1954 Rozpoczęcie II-go etapu odbudowy elektrowni (instalacja kotła parowego Pauker i turbiny przeciwprężnej Stal).
 
1950 ROK NARODZIN ELEKTROWNI GORZÓW. Rozpalenie pierwszego kotła oraz synchronizacja pierwszego turbozespołu z siecią elektroenergetyczną.
1947 Rozpoczęcie I-go etapu odbudowy elektrowni (instalacja trzech kotłów parowych SMV oraz trzech turbin kondensacyjnych Stal).
1945 Zdemontowanie i wywiezienie wszystkich urządzeń elektrowni.
1939 Rozpoczęcie budowy elektrowni.

ecgorzow_site